Biz barada

Tibet Türkmen Hojalyk Jemgyýeti halkymyza azyk üpjünçiligine goşant goşar. Kompaniýamyzda öndürilen konditer önümlerine “Balşeker” brendini berdik.

Taryh

"Balşeker" zawodynyň ýyl ýazgysy 2017-nji ýylda Tibet Türkmen Hojalyk Jemgyýetinde "Balşeker" konditer önümçiligi kärhanasy açylanda başlandy.

Zawodyň işi

Zawod tarapyndan öndürilen esasy önümler: Safron, marmelad, süýjüler, taýýar süýji önümler, nogul we nabat süýjüleri.

Dolandyryş

Hil talaplary tehniki aýratynlyklar we milli standartlar bilen kesgitlenýär. Jemi önümiň 99,9% kepillendirilen önümler.

Iş ýörelgeleri

Önümlerimiz üçin çig mal esasan ýerli bazarlarymyzdan, şeýle hem Türkiýe we Russiýa Federasiýasyndan getirilýär. Şereketimiziň önümçilige başlanyna köp wagt geçmese-de, halk arasynda uly isleg bildirildi. Biziň kompaniýamyzda täze önüm öndürmegi we halka hödürlemegi maksat edinýär.

Önümiň ýokary hilli bolmalydygyna goşmaça, sarp ediji üçin howpsuz bolmalydyr. Howp derňewi we tankydy gözegçilik nokatlary ulgamy kesgitleýän, baha berýän, gözegçilik edýän we öňüni alýan ulgamdyr

Tebigy çig mal

Tagamly we peýdaly önümleri öndürmek üçin zawodymyz diňe premium çig mallary ygtybarly üpjün edijiler bilen hyzmatdaşlyk edýär. Häzirki wagtda esasy çig mallaryň hemmesi daşary ýurtlardan getirilýär.

Ajaýyp tagam

Tibet türkmen hünärmenleriniň täze reseptleri gowulandyrmak we ösdürmek boýunça yzygiderli alyp barýan işleri, geýimlerimiziň dürli tagamlaryny kanagatlandyryp biljek süýjüleri öndürmäge mümkinçilik berýär. Tehnologlarymyzyň ýokary hünärli bolandyklaryna garamazdan.

Täze pikirler

Müşderileriň arasynda eýýäm meşhur bolan haryt öndürmek bilen bir hatarda kompaniýamyz täze önümleri ösdürmegiň üstünde yzygiderli işleýär. Müşderileriň isleglerini içgin öwrenýäris.

Markalarymyz